Schadetaxaties en waardebepalingen

Taxeren is het bepalen van de monetaire waarde van bomen. In beginsel bestaan er in Nederland drie taxatiemethoden:

  • De markt- of handelswaarde
  • De vervangingswaarde
  • Het rekenmodel volgens de Richtlijnen van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen)

Taxatietechnisch moeten waardebepalingen volgens deze hiërarchische volgorde worden uitgevoerd. Er moet dus steeds eerst worden gekeken of de financiële waarde van de boom kan worden vastgesteld aan de hand van de actuele marktwaarde.

Is dit niet mogelijk, dan moet worden bekeken in hoeverre het mogelijk is de vervangingswaarde toe te passen. Bij het vaststellen van de vervangingswaarde, wordt gekeken naar de kosten die moeten worden gemaakt om de betrokken boom, op dezelfde locatie te vervangen door een vergelijkbare boom (bv. laan- en straatbomen).

Wanneer ook dit niet mogelijk blijkt, mag worden overgegaan tot gebruikmaking van het rekenmodel van de NVTB. Hierbij wordt middels een kostenraming de hoogte van de boomwaarde berekend. Bij grote(re)/oude(re) bomen zal de waarde bestaan uit de (her)plantkosten van een nieuwe boom, plus de beheer- en onderhoudskosten die zullen moeten worden gemaakt tot op het moment dat een vergelijkbaar niveau van functievervulling is bereikt. Het rekenmodel voorziet ondermeer in de mogelijkheid om bomen na functievervulling langzaam aan af te schrijven.

Wanneer er schade is toegebracht aan een boom, wordt het rekenmodel NVTB toegepast, om naast de boomwaarde ook de schade te taxeren. Wanneer de veroorzaker van de schade bij de eigenaar bekend is, kan dit schadebedrag van rechtswege worden geclaimd.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.