Uw bomen planmatig en duurzaam beheerd

Gedegen boombeleid geeft duidelijkheid en komt het beheer van uw bomen ten goede. Treevision geeft boombeleid en -beheer vorm en inhoud, zodat uw bomen de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Belang van boombeleid

Het planten en beheren van bomen is een belangenafweging. Uitgaven voor boombeheer moeten tijdig worden gebudgetteerd en verantwoord. Planmatig beheer, gebaseerd op een langetermijnvisie, is noodzakelijk. Keuzes rondom beheer en onderhoud moeten tijdig gemaakt worden en de uitvoering ervan tijdig ingepland en uitgevoerd.

Boombeleid, tot stand gekomen na de nodige inspraak en politieke accordering, geeft inzicht en duidelijkheid aan alle betrokken partijen. Hierdoor ontstaat er draagvlak, wederzijds begrip en kunnen onderlinge spanningen en (emotionele) discussies voorkomen worden.

Doelstelling boombeleid

Boombeleid heeft tot doel onderbouwde en toetsbare keuzes te maken rondom boombeheer en –onderhoud. Rekening houden met de verschillende belangen en vigerende wet- en regelgeving is daaraan onlosmakelijk verbonden.

Realisatie boombeleid

Om te komen tot goed boombeleid is het noodzakelijk inzage te hebben in de kwantiteit en kwaliteit van uw bomenbestand. Een gebiedsdekkende inventarisatie en inspectie (nulmeting) levert deze informatie. 

Daarna is het zaak om het beleid en het daarop gebaseerde beheer vast te leggen in daarbij behorende plannen.

Boombeleid en –beheer in de praktijk

Boomonderhoud kan in eigen beheer worden uitgevoerd of in bestekvorm aanbesteed. Bestekvoorwaarden maken het mogelijk de aard en gewenste kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden of diensten vast te leggen. Op basis van meetbare kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen kunnen de werkzaamheden zo ook getoetst worden .

Treevision ondersteunt u graag bij:

  • het uitwerken van beleidsvisies en beheerplannen
  • het maken van begrotingen
  • het aanleveren van bestekvoorwaarden
  • het opstellen van een compleet (bomen)bestek

Dit geldt ook voor:

  • het uitvoeren en/of coördineren van ecologisch onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming
  • het opstellen van werkprotocollen/plannen van aanpak  op basis van gedragscodes
  • het aanvragen van ontheffingen in het kader van de Flora en Faunawet