Projecten

Vind hieronder een overzicht van enkele projecten die wij in de afgelopen jaren hebben mogen uitvoeren.

P1050252

Gemeente Den Haag

Onderhoud en inspectie bomenbestand Landgoed Ockenburgh in Den Haag

Opdracht

In opdracht van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag heeft Treevision onderhoud- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd bij een groot deel van het bomenbestand op Landgoed Ockenburgh in Den Haag.

Aanleiding en doelstelling

In een eerdere fase is in het kader van Project Groenherstel een groot deel van het bomenbestand op het landgoed geïnventariseerd, met als doel het vaststellen van boomonderhoudswerkzaamheden. Bij een substantieel deel van de bomen zijn hierbij gebreken en afwijkingen geconstateerd die vanwege de hoogte en/of de aanwezigheid van klimopbegroeiing niet voldoende konden worden beoordeeld. De opdrachtgever heeft Treevision verzocht om de betreffende bomen in het kader van de wettelijke zorgplicht te snoeien en te inspecteren.

Werkwijze

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met firma Flier Boomverzorging. Naast het snoeien van de bomen langs de oprijlaan, de verschillende wandelpaden en op enkele overige locaties zijn er uiteindelijk ruim 200 bomen nader geïnspecteerd. 13 van deze bomen zijn, al dan niet met inzet van geavanceerde meetapparatuur, nader onderzocht. Eén van deze bomen betrof een oude monumentale zomereik. De inspectie- en  onderzoekresultaten zijn schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Voor de uitvoering is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een hoogwerker. Bij bomen op machinaal onbereikbare, dan wel ter voorkoming van schade onberijdbare locaties zijn deze werkzaamheden klimmend uitgevoerd.   

Daar waar in het kader van de openbare veiligheid noodzakelijk geacht zijn passende beheermaatregelen genomen. Naast het verwijderen van enkele (nagenoeg) dode en/of ernstig aangetaste bomen, betrof dit het verwijderen van grof dood hout en/of het uitvoeren van gerichte snoei. Van enkele bomen is de kroon vanwege een sterk verminderde conditie gereduceerd. Bij diverse andere bomen zijn vanwege signalen van overbelasting en/of mechanische defecten (m.n. plakoksels) specifieke kroondelen ingenomen en/of uitgelicht. Bij een drietal forse beeldbepalende beuken zijn daarnaast één of meerdere kroonverankeringen aangebracht. 

P1030089

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

Schadetaxatie 17 iepen H.M. Kraaijvangerstraat 

Opdracht

In opdracht van de afdeling Groen & Openbare Ruimte van Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam heeft Treevision een schadetaxatie uitgevoerd bij 17 iepen langs de H.M. Kraaijvangerstraat in Amsterdam.  

Aanleiding

Ten behoeve van het bouwrijp maken van een inbreidingslocatie zijn er op korte afstand  van de bomen graafwerkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg van deze werkzaamheden is er bij alle bomen in meer of mindere mate wortelschade ontstaan. Naast een enorm verlies aan fijne(re) (haar)wortels zijn er, gelet op de meest heersende windrichting, bij de oudere bomen veelal ook belangrijke en noodzakelijk aanwezige stabiliteitswortels verloren gegaan dan wel beschadigd geraakt. Gezien de (voormalige) terreininrichting hebben de graafwerk-zaamheden namelijk juist daar plaatsgevonden waar de bomen qua groeiplaatsomstandigheden over de meeste bewortelingsruimte beschikten. Van de tot voor kort geleden 10 meter brede groenstrook is slechts 4 meter overgebleven. 

Doelstelling

Doel van deze schadetaxatie was het vaststellen van de fysieke en monetaire schade.

Logo gemeente Elburg

Gemeente Elburg

Boomveiligheidsbeoordeling twee zomereiken Zuiderzeestraatweg in Doornspijk 

Opdracht

In opdracht van de gemeente Elburg is een visuele boomveiligheidsbeoordeling uitgevoerd bij twee zomereiken langs de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk. 

Aanleiding en doelstelling

De provincie Gelderland heeft de gemeente verzocht om de bomen in het kader van de verkeersveiligheid te mogen verwijderen. De bomen zijn weliswaar eigendom van de provincie, maar maken onderdeel uit van de groene hoofdstructuur van de gemeente Elburg en staan derhalve vermeld op de zogenaamde Groene Kaart. 

Doel van het onderzoek was om de opdrachtgever te informeren over de conditie, de mechanische kwaliteit (breukvastheid en stabiliteit) en de toekomstverwachting van deze bomen en advies uit te brengen over eventueel, al dan niet in het kader van de verkeersveiligheid, te nemen beheermaatregelen.

Werkwijze

Naast het uitvoeren van een VTA-inspectie is ten aanzien van de verkeersveiligheid zowel lopend als met de auto, per boom beoordeeld of en zo ja, in welke situaties de bomen als zichtbelemmerend (kunnen) worden ervaren.

Conclusie

Het is ontegenzeggelijk dat de bomen, gezien hun omvang en standplaats nabij een kruising, zichtbelemmerend werken. Hoe de verschillende verkeersdeelnemers dit persoonlijk ervaren is ons uiteraard niet bekend. Ongetwijfeld spelen hierbij tal van zaken een rol. Dit kunnen zowel externe factoren, zoals bijvoorbeeld de weers-omstandigheden en het dagmoment, maar ook persoonlijke factoren betreffen. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan leeftijd, verkeersinzicht en gezondheid (oog- en gehoorsterkte, mobiliteit etc.).

Advies

Op grond van de inspectie-/onderzoeks- resultaten en een in het kader van de onderhavige kwestie gemaakte belangen- afweging is het volgende geadviseerd:

Boom 1 

Gelet op de sterk verminderde conditie en navenante toekomstverwachting en standplaats nabij een intensief gebruikt zebrapad is geadviseerd deze boom in het kader van de verkeersveiligheid te verwijderen.

Boom 2 

Geadviseerd is om de boom te handhaven. Ten aanzien van de verkeersveiligheid kan er nog veel, zo niet voldoende, winst worden behaald door het parkeren nabij de kruising onmogelijk te maken.   

1

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

Boomtechnisch onderzoek populieren Slibvelden(weg)

Opdracht

In opdracht van de afdeling Ontwikkeling en Realisatie van Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam heeft Treevision boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij enkele 10-tallen populieren langs en rond de Slibvelden(weg) in Amsterdam.

Aanleiding en doelstelling

Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam is voornemens om in samenwerking met Rijkswaterstaat de Slibvelden(weg) in het kader van het Project Groene As te herinrichten. Op deze locatie staan ondermeer 172 veelal forse Canadese populieren.

De opdrachtgever wilde weten of de geplande werkzaamheden nadelige gevolgen hebben voor deze bomen en welke boombeschermende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om deze zoveel mogelijk veilig en duurzaam te behouden. Daarnaast wilde de opdrachtgever geadviseerd worden t.a.v. noodzakelijke en/of gewenste beheermaatregelen gericht op de openbare veiligheid rekening houdend met het toekomstig terreingebruik.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden mede naar aanleiding van een eerder door Treevision uitgevoerde boomveiligheidsinspectie en een op basis hiervan opgesteld Plan van Aanpak.

Conclusie

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben we moeten concluderen dat de bomen vanwege hun soortspecifieke eigenschappen (met name gevoeligheid voor takbreuk), omvang,  standplaats en veelal matige tot slechte mechanische kwaliteit (breukvastheid en stabiliteit) een verhoogd veiligheidsrisico vormen en daarom niet duurzaam en veilig behouden kunnen worden.

Advies

Rekening houdend met het toekomstige terreingebruik, de openbare veiligheid en het ontbreken van reële alternatieven, zoals bijvoorbeeld forse kroonreductie, hebben we vanuit zowel vanuit boom- als beheertechnisch oogpunt geadviseerd de bomen te verwijderen.

Vanuit landschappelijk en recreatief belang en ter bevordering van de maatschappelijke acceptatie is aanvullend geadviseerd om het verlies van de bomen langs de Slibveldenweg te compenseren door de aanplant van nieuwe (en meer geschikte) bomen. 

IMG_2486

Gemeente Texel

Bomencursus voor beheerders openbare ruimte

Treevision heeft voor beheerders van de gemeente Texel een bomencursus verzorgd, met als doel om de praktische kennis over bomen te vegroten. Naast het behandelen van de boom als organisme (boombiologie en -fysiologie) en het maatschappelijk belang van bomen is ingegaan op de knelpunten rond bomen in de stedelijke omgeving. Denk hierbij aan boven- en/of ondergrondse schade aan bomen als gevolg van werkzaamheden binnen de invloedssfeer, zoals bijv. graafwerkzaamheden, ophoging, gladheidsbestrijding (zoutschade), aanleg en onderhoud nutsvoorzieningen e.d. Om deze schadelijke invloeden zoveel mogelijk te voorkomen hebben we tal van beheertechnische en beleidsmatige oplossingen besproken.

Conclusie: leuk om te doen, nuttig om te volgen en van groot belang voor onze bomen!

 

 

     

P1010430

Gemeente Scherpenzeel

Groeiplaatsonderzoek linde Burgemeester Royaardslaan

Opdracht

In opdracht van de gemeente Scherpenzeel heeft Treevision een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd bij een solitaire beeldbepalende Hollandse linde in de Burgemeester Royaardslaan nabij de kruising met de Dorpsstraat in Scherpenzeel.

Aanleiding en doelstelling

De boom verkeert al enkele jaren in een (sterk) verminderde conditie. De opdrachtgever heeft het vermoeden dat de achterblijvende groei, ondanks eerder uitgevoerde maatregelen, wordt veroorzaakt door ongunstige groeiplaatsomstandigheden.

Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag wat de oorzaak is van de achterblijvende groei en welke (beheer)maatregelen eventueel noodzakelijk cq. gewenst zijn om de conditie structureel te verbeteren en de boom zoveel mogelijk duurzaam te behouden.

Conclusie

Middels een bodem- en bewortelingsonderzoek is vastgesteld dat de ondergrondse groeiruimte zowel kwantitatief (doorwortelbare ruimte) als kwalitatief (voeding) onvoldoende is. Vanwege een gebrek aan voldoende voeding, verdichting, vergiftiging en zuurstofgebrek bleek het voor de boom niet mogelijk te zijn om een voldoende omvangrijk en gezond wortelpakket te ontwikkelen.

De conclusie was dan ook dat de boom bij gelijkblijvende (groeiplaats)omstandigheden slechts een matige toekomstverwachting heeft en dat het om deze duurzaam te behouden absoluut noodzakelijk is om de groeiplaatsomstandigheden structureel te verbeteren.

Advies

Met behoud van de huidige terreininrichting hebben we een tweetal opties voorgesteld om de bodemverdichting (en alle daaraan gerelateerde problemen) en het gebrek aan voldoende voeding blijvend op te lossen. Deze opties betreffen respectievelijk een groeiplaatsinrichting waarbij gebruik gemaakt wordt van drukverdelende drainagepanelen (sandwich constructie) of het toepassen van bomengranulaat.  

Logo Amsterdam West

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West

Inventarisatie en inspectie deel bomenbestand Amsterdam Stadsdeel West

In opdracht van Stadsdeel West heeft Treevision in samenwerking met Ziziphus een groot deel van totale bomenbestand geinventariseerd en geinspecteerd. Uiteindelijk zijn er bijna 15.000 bomen opgenomen. Door uitvoering van deze werkzaamheden is invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht en beschikt het stadsdeel over actuele (beheer)gegevens. Deze gegevens kunnen ondermeer gebruikt worden als input voor snoei- en onderhoudsbestekken.

IMG_2771

Gemeente Nijkerk

Boomtechnisch onderzoek gewone wilg naast gebouw de Wulfshoeve

In opdracht van de gemeente Nijkerk heeft Treevision onderzoek uitgevoerd bij een forse beeldbepalende wilg naast gebouw de Wulfshoeve aan de Kievitslaan in Nijkerk. Het betreft een forse scheefgegroeide wilg die op slechts enkele meters afstand staat van een voormalige boerderij die thans in gebruik is als peuterspeelzaal. De opdrachtgever wilde weten of de boom veilig en duurzaam is te handhaven en of de wortels schade (kunnen gaan) veroorzaken aan het fundament en of de gevel van het monumentale gebouw. 

Tijdens ons onderzoek hebben wij geen signalen waargenomen die wijzen op acute instabiliteit. Wel duidt het afwijkende bastpatroon aan de duwzijde van de stam(voet) op versterkende groei a.g.v. een verhoogde mechanische belasting. Er is geen schade geconstateerd aan het gebouw a.g.v. wortelgroei. Mede gezien de omvang en de leeftijd van de boom wordt ook voor de toekomst geen (noemesnwaardige) schade verwacht.

Wij hebben geadviseerd de boom te handhaven en kroonreductie uit te voeren ter vermindering van de mechanische belasting (momentkrachten) op de stam(voet) en de wortelkuit. Vanwege soortspecifieke eigenschappen (m.n. gevoeligheid takbreuk) de omvang en de standplaats van de boom hebben we ter aanvulling geadviseerd om de boom jaarlijks te laten inspecteren met speciale aandacht voor eventuele signalen van instabiliteit. 

 

IMG_2480

Gemeente Lelystad

Bomen Effect Analyse 2 watercipressen langs de Zuiderzeelaan

In opdracht van het ingenieursbureau van de gemeente Lelystad heeft Treevision een Bomen Effect Analayse uitgevoerd bij 2 watercipressen nabij OBS De Vuurtoren in Lelystad.  

De gemeente Lelystad is voornemens om in de Zuiderzeewijk een Multifunctionele Accommodatie (MFA) te bouwen. Rond deze MFA wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. De twee gebouwen van de MFA worden met elkaar verbonden door een ‘boulevard’. Deze brede strook verharding zal worden aangelegd binnen de kroonprojectie van twee behoudenswaardige watercipressen. De opdrachtgever wilde weten of de realisatie van de geplande werkzaamheden nadelige gevolgen heeft voor deze bomen en welke boombeschermende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om deze te behouden.

Vanwege de vele forse zeer oppervlakkig en breed uitgroeiende stabiliteitswortels hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen werkzaamheden er toe zullen leiden dat de bomen niet duurzaam en veilig behouden kunnen blijven. Wij hebben daarom geadviseerd om de plannen aan te passen. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen machinale graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden binnen een straal van tenminste 5 meter uit het hart van de stamvoet van de beide bomen. Het heeft dan ook de voorkeur om binnen de kwetsbare zone geen verharding aan te leggen.

Mocht dit echter geen reële optie blijken te zijn, dan is het buiten de geplande boomspiegel aanbrengen van verharding slechts mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van drukverdelende drainagepanelen ofwel een sandwich constructie. Dergelijke panelen dragen en verdelen de druk in combinatie met geotextielen en zijn speciaal ontwikkeld voor situaties waar de verkeersbelasting niet geheel door boomsubstraten opgevangen kan worden en ter voorkoming van plaatselijke insporing. De open structuur zorgt voor een tweede maaiveld zodat wortels geen schade kunnen aanrichten aan de bestrating (bestratingsopdruk). Om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare schades aan de bomen en/of de groeiplaatsen te voorkomen hebben wij naast specifieke eisen en randvoorwaarden de nodige boombeschermende maatregelen voorgeschreven.

IMG_2379

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

Bomen Effect Analyse 17 platanen langs de Ceintuurbaan in Amsterdam Zuid

Opdracht

In opdracht van de afdeling Projecten van Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft Treevision een Bomen Effect Analyse uitgevoerd bij 17 platanen langs de Ceintuurbaan tussen de Ferdinand Bolstraat en het Sarphatipark.

Aanleiding en doelstelling

Deze beeldbepalende bomen zijn opgenomen op de lijst monumentale houtopstanden van Stadsdeel Zuid.
Het stadsdeel is voornemens om dit gedeelte van de Ceintuurbaan in het kader van Project Ring Oud Zuid Ceintuurbaan fase 5B te reconstrueren. 
Aan ons is gevraagd om te onderzoeken of realisatie van de geplande werkzaamheden nadelige gevolgen heeft voor deze bomen en welke boombeschermende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om deze te behouden.  
 

Conclusie & advies

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben wij geconcludeerd dat de voorgenomen herinrichting er toe zal leiden dat de bomen niet duurzaam en veilig behouden kunnen blijven. Wij hebben dan ook geadviseerd de plannen aan te passen. Een van de uitgangspunten hierbij is dat er geen machinale graafwerkzaamheden mogen plaatsvinden binnen de kwetsbare zone van de bomen en al zeker niet binnen de stabiliteitskluit. Indien aanpassing van de plannen vanuit praktisch en (verkeers)technisch oogpunt haalbaar blijkt te zijn, is aanvullend geadviseerd de gelegenheid aan te grijpen de groeiplaatsomstandigheden zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. Globaal kan dit worden gerealiseerd door een nader te bepalen hoeveelheid grond rond de bomen te verwijderen d.m.v. een grondzuiginstallatie, het aanbrengen en conform de richtlijnen verwerken van een nader te bepalen hoeveelheid eentoppig bomenzand (of granulaat) en het aanbrengen van een sandwichconstructie. Om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare schades aan de bomen en/of de groeiplaatsen te voorkomen hebben wij naast specifieke eisen en randvoorwaarden de nodige boombeschermende maatregelen voorgeschreven. 

Logo Langedijk

Gemeente Langedijk

VTA-inspectie waardevolle particuliere bomen 

In opdracht van de DG Groep heeft Treevision alle waardevolle particuliere bomen in de gemeente Langedijk geinspecteerd. Deze bomen staan allemaal geregistreerd als zijnde waardevol en behoudenswaardig. De gemeente acht het van belang deze bomen, mede in het kader van de wettelijke zorgplicht, periodiek te laten inspecteren.    

kantoor landgoed den treek

Landgoed Den Treek-Henschoten

VTA-inspectie Landgoed Den Treek-Henschoten

In opdracht van Landgoed Den Treek-Henschoten heeft Treevision in samenwerking met Gebr. van Ravenhorst boomverzorging uit Leusden een VTA-inspectie uitgevoerd bij de in beheer zijnde bomen langs doorgaande provinciale wegen. Middels deze inspectie en de uitvoering van de geadviseerde beheermaatregelen is voor deze locaties aan de wettelijke zorgplicht voldaan.

  

Logo Hilversum

Gemeente Hilversum

Inventarisatie en inspectie gemeentelijk bomenbestand

Treevision heeft in samenwerking met Ziziphus alle reguliere laan- en straatbomen in de gemeente Hilversum geïnventariseerd en geïnspecteerd. Uiteindelijk zijn er ruim 35.000 bomen opgenomen.  Door uitvoering van deze gebiedsdekkende nulmeting voldoet de opdrachtgever aan de wettelijke zorgplicht en beschikt deze over actuele (beheer)gegevens van het aanwezige boomareaal. Deze gegevens kunnen ondermeer worden gebruikt voor het aanvragen van onderhoudsbudgetten, als input voor het opstellen van onderhoudsbestekken en een doorvertaling naar gemeentelijk bomenbeleid.

 

Object schadetaxatie

Lunteren

Schadetaxatie 55 bomen 

In opdracht van een particulier is een schadetaxatie uitgevoerd bij 55 bomen langs de Buzerseweg in Lunteren. Deze bomen zijn als gevolg van graafwerkzaamheden ten behoeve van een wegrenovatie zwaar beschadigd geraakt. Bij alle bomen is zeer forse wortel-, bast-, en weefselschade ontstaan. Bij tenminste 48 bomen heeft dit geleid tot acute of dreigende instabiliteit. Ten tijde van het onderzoek bleek één van de bomen al te zijn omgewaaid en zijn vijf andere ter voorkoming van (letsel)schade preventief geveld. Doel van deze schadetaxatie is het vaststellen van de fysieke en monetaire schade.

Logo Scherpenzeel

Gemeente Scherpenzeel

Inventarisatie en inspectie bomenbestand periode 2012-2014

In opdracht van de gemeente Scherpenzeel heeft Treevision in 2011 het totale bomenbestand geinventariseerd en geinspecteerd. In navolging hierop heeft Treevision een meerjarentract afgesloten om deze werkzaamheden ook gedurende de komende drie jaren uit te voeren. Op deze wijze voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht en kan het boomonderhoud op een meer efficiente wijze worden uitgevoerd.

Logo DG Groep

DG Groep

Inventarisatie en inspectie bomenbestand gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid

In opdracht van de DG Groep heeft Treevision in samenwerking met Ziziphus het totale bomenbestand van stadsdeel Amsterdam Zuid geinventariseerd en geinspecteerd. Uiteindelijk zijn er ruim 56.000 bomen opgenomen. Door uitvoering van deze gebiedsdekkende nulmeting wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht en beschikt het stadsdeel over actuele (beheer)gegevens. Deze gegevens kunnen ondermeer gebruikt worden als input voor snoei- en onderhoudsbestekken.

P1080892

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

Bomen Effect Analyse Ceintuurbaan Amsterdam Zuid  

In opdracht van de afdeling Projecten van Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft Treevision een Bomen Effect Analyse uitgevoerd bij 25 bomen in de Ceintuurbaan tussen de Dusartstraat en de Ruysdaelkade in Amsterdam Zuid. 
Het stadsdeel is voornemens om dit gedeelte van de Ceintuurbaan in het kader van Project Ring Oud Zuid Ceintuurbaan fase 7 en 8 te reconstrueren. 
Aan ons is gevraagd om te onderzoeken of realisatie van de geplande werkzaamheden nadelige gevolgen heeft voor de te handhaven bomen en welke boombeschermende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om deze te behouden. Daarnaast wilde de opdrachtgever antwoord op de vraag in hoeverre het (boom)technisch haalbaar en zinvol is om de bomen eventueel te verplanten. 

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek was het feit dat de bomen veelal zeer oppervlakkig wortelen.
Op grond van dit gegeven en overige onderzoeksresultaten hebben wij geadviseerd de plannen aan te passen. Uitgangspunt hierbij is dat er in beginsel geen (graaf)werkzaamheden mogen plaatsvinden binnen de kwetsbare zone van de bomen. 
Voor het geval dat aanpassing van de plannen om welke reden dan ook niet wenselijk en/of haalbaar mocht zijn, hebben wij als optie voorgesteld om de bomen met uitzondering van zes nog jonge verplantbare bomen te verwijderen. Na een juiste plantplaatsinrichting kunnen de bomen ter compensatie worden vervangen door jonge(re) bomen van een nader te bepalen soort. Voor deze optie hebben wij een aantal valide argumenten en overwegingen aangedragen. 

Logo Montferland

Gemeente Montferland

Nader onderzoek 547 bomen

In opdracht van de gemeente Montferland heeft Treevision nader onderzoek uitgevoerd bij 547 bomen verspreid door de gemeente. Tijdens eerder uitgevoerde VTA-inspecties zijn bij deze bomen gebreken en afwijkingen geconstateerd. De opdrachtgever wilde weten in hoeverre deze bomen een (potentieel) veiligheidsrisico vormen.
Doel van het onderzoek was om de opdrachtgever te informeren over de conditie en mechanische kwaliteit (breukvastheid en stabiliteit) van de bomen en indien van toepassing, maatregelen te adviseren ter verbetering van de veiligheid.
Door het laten uitvoeren van dit boomtechnisch onderzoek en de realisatie van de de geadviseerde beheer- en onderhoudmaatregelen geeft de gemeente op een juiste invulling aan de wettelijke zorgplicht.

Logo Alphen aan de Rijn

Gemeente Alphen a/d Rijn

Inventarisatie en inspectie gemeentelijk bomenbestand

In opdracht van de DG Groep heeft Treevision het totale bomenbestand van de gemeente Alphen a/d Rijn geinventariseerd en geinspecteerd. Uiteindelijk zijn er ruim 30.000 bomen opgenomen. Door uitvoering van deze gebiedsdekkende nulmeting beschikt de gemeente weer over actuele (beheer)gegevens. Deze gegevens kunnen ondermeer gebruikt worden als input voor snoei- en onderhoudsbestekken.

logo Lelystad

Gemeente Lelystad

Quickscan gemeentelijk bomenbestand

In opdracht van de gemeente Lelystad heeft Treevision een quickscan uitgevoerd bij een groot deel van het gemeentelijke bomenbestand. Uiteindelijk zijn er ruim 42.000 bomen geinventariseerd. De op deze wijze verkregen informatie zal gebruikt gaan worden als input voor een op te stellen boombeleidsplan en het gericht uitvoeren van beheer- en onderhoudmaatregelen.   

Logo Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Inventarisatie en inspectie waardevolle en monumentale bomen

De gemeente Barendrecht is voornemens om in het kader van deregulering de bomenverordening in te richten volgens het zogenaamde Groene Kaart model. Om hier invulling aan te (kunnen) geven heeft Treevision in opdracht van de gemeente Barendrecht alle waardevolle en monumentale bomen geinventariseerd en geinspecteerd.  In onderling overleg zijn vooraf de nodige randvoorwaarden en selectiecriteria opgesteld. Door het uitvoeren van deze inventarisatie is duidelijkheid verkregen over de kwantiteit en de kwaliteit van de binnen de gemeentegrenzen aanwezige (particuliere) waardevolle en monumentale bomen. 

P1070282

Gemeente Barendrecht

Boomtechnisch onderzoek Notenhof

In opdracht van de gemeente Barendrecht heeft Treevision boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij diverse bomen in en rond de Notenhof in Barendrecht. 
De aanleiding hiertoe is het voornemen van Woningbouwvereniging Patrimonium om twee flats af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Het gevolg van deze voorgenomen herinrichting is dat diverse behoudenswaardige bomen niet kunnen worden gehandhaafd. De opdrachtgever wilde weten of verplanten (boom)technisch, praktisch en financieel gezien een reele optie is. Voor wat betreft diverse overige bomen wilde de opdrachtgever weten of realisatie van de plannen nadelige gevolgen heeft voor deze bomen en welke eisen en randvoorwaarden en aanvullende boombeschermende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om deze duurzaam en veilig te behouden. 

Door uitvoering van een Bomen effect Analyse en een verplantbaarheidsonderzoek hebben wij de knelpunten inzichtelijk gemaakt en de opdrachtgever geadviseerd over de te nemen maatregelen, de (on)mogelijkheden en een gewenste aanpassing van de plannen. De gezamenlijke insteek is geweest behouden waar kan en compenseren waar mogelijk.
 

P1060347

Gemeente Arnhem

Boomtechnisch onderzoek plangebied Klingelbeekseweg

In opdracht van Dienst Stadsingenieurs van de gemeente Arnhem heeft Treevision boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij ondermeer een tweetal lindes op een braakliggend terrein aan de Klingelbeekseweg. 
De aanleiding tot dit onderzoek vormt het feit dat een projectontwikkelaar voornemens is op dit terrein nieuwbouw te realiseren.  
De opdrachtgever wil weten of realisatie van de plannen nadelige gevolgen heeft voor deze bomen en welke boombeschermende maatregelen eventueel noodzakelijk om ze duurzaam en veilig te behouden.

De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is dat uitvoering van de werkzaamheden slechts mogelijk is door binnen de zogenaamde kwetsbare zone graafwerkzaamheden uit te voeren. Deze graafwerkzaamheden zullen leiden tot een onoverkomenlijke hoeveelheid wortelverlies en -schade. Het gevolg hiervan zal zijn dat de bomen vanwege een sterk verminderde opnamecapaciteit en de toegenomen vatbaarheid voor parasitaire schimmelaantastingen, spoedig in conditie achteruit zullen gaan en binnen afzienbare tijd zullen afsterven. 

Op basis van een knelpuntenanalyse hebben wij geadviseerd de plannen aan (te laten) passen. Om de bomen duurzaam te behouden hebben wij de nodige eisen en randvoorwaarden geformuleerd. Naast deze noodzakelijke boombeschermende maatregelen hebben wij geadviseerd de gelegenheid aan te grijpen om de groeiplaats kwalitatief te verbeteren.  De bomen vormen gezien hun standplaats en omvang een beeldbepalend groenelement en zijn het meer dan waard om te worden gehandhaafd.  

P1060834

Gemeente Zoetermeer

Boomtechnisch onderzoek elzen Lommerpad

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Treevision boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij 8 elzen langs het Lommerpad. 
De aanleiding tot dit onderzoek vormt het feit dat een deel van de omwonenden in meer of mindere mate overlast ervaart van deze bomen. De opdrachtgever wil weten wat de toekomstverwachting is van deze bomen en welke boven- en ondergrondse knelpunten zich voordoen of kunnen worden verwacht. Tot slot wil de opdrachtgever graag worden geadviseerd over mogelijke alternatieve vormen van boombeplanting op de betreffende locatie. 

Op basis van de feitelijke situatie (boomsoort, -grootte en standplaats) en de onderzoeksresultaten is objectief vastgesteld dat de bomen diverse ondergrondse en bovengrondse problemen en/of vormen van overlast (kunnen gaan) veroorzaken.

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben wij, rekening houdend met de diverse belangen, geadviseerd om een rij bomen   te verwijderen. Op deze wijze kan een groot deel van de overlast zoals deze wordt ervaren worden weggenomen en blijft er aan de andere zijde van het Lommerpad een rij mooie bomen over. Aanvullend hebben wij geadviseerd de te verwijderen bomen ter bevordering van de maatschappelijke acceptatie te vervangen door enkele voor deze locatie meer geschikte  boomsoorten.

Logo DG Groep

DG Groep

Inventarisatie en inspectie bomenbestand buitenaccomodaties Amsterdam Oost

In opdracht van de DG Groep heeft Treevision een o-meting en VTA inspectie uitgevoerd van de bomen op diverse buitenaccomodaties in Stadsdeel Amsterdam Oost. Uiteindelijk zijn ruim 2.300 bomen geinspecteerd. Door uitvoering van deze gebiedsdekkende nulmeting is aan de wettelijke zorgplicht voldaan en beschikt de beheerder weer over actuele (beheer)gegevens. 

Vanwege geconstateerde gebreken zijn 11 bomen nader onderzocht. Doel van dit onderzoek was om de opdrachtgever te informeren over de conditie en mechanische kwaliteit (breukvastheid en stabiliteit) van de bomen. Op grond van de onderzoeksresultaten is een toekomstverwachting opgesteld en zijn, indien van toepassing, maatregelen voorgesteld ter verbetering van de veiligheid.

P1050979

Gemeente Arnhem

Bomen Effect Analyse Parkstraat en Emmastraat

In opdracht van Dienst Stadsingenieurs van de gemeente Arnhem heeft Treevision een Bomen Effect Analayse (BEA) uitgevoerd in de Parkstraat en een groot deel van de Emmastraat. De aanleiding tot dit onderzoek vormt het feit dat de gemeente voornemens is om het riool en de huisaansluitingen te vervangen en beide straten (gedeeltelijk) te herinrichten. 
Aan ons is gevraagd om te onderzoeken of deze voorgenomen plannen een nadelige invloed hebben op het veilig en duurzaam voortbestaan van de betreffende bomen. 

De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek is dat de bomen, als gevolg van een zeer sterk verdichte bodem, in beide straten over een (zeer) oppervlakkig en relatief beperkt wortelpakket beschikken, bestaande uit veelal forse stabiliteitswortels. Deze oppervlakkige beworteling maakt dat de bomen, ook bij gelijkblijvende omstandigheden, uiterst vatbaar zijn voor aantastingen door (houtparasitaire) schimmels en stabiliteitsproblemen. 

Uitvoering van de werkzaamheden is slechts mogelijk door in de directe nabijheid van de bomen graafwerkzaamheden uit te voeren. Deze graafwerkzaamheden zullen leiden tot een grote hoeveelheid wortelverlies en -schade. Het gevolg hiervan is dat de opnamecapaciteit bepalend zal afnemen en de bomen spoedig (verder) in conditie achteruit zullen gaan om binnen afzienbare tijd geheel af te sterven. De toegenomen kans op schimmelinfecties en het nog verder afnemen van de noodzakelijke stabiliteitskluit, zullen leiden tot een verhoogde kans op stambreuk en/of windworp. 

Vanwege het ontbreken van reële (boomtechnische) alternatieven, zoals aanpassing van de plannen of het nemen van boombeschermende maatregelen, hebben we op basis van de gemaakte effectanalyse geadviseerd de bomen preventief te kappen. Aanvullend is geadviseerd het verlies zoveel mogelijk te compenseren door, na een juiste plantplaatsinrichting, nieuwe (meer geschikte) bomen aan te planten. 

Logo Velsen

Gemeente Velsen

Inventarisatie en inspectie bomenbestand

In opdracht van gemeente Velsen heeft Treevision in de maanden mei tot en met september 2011 vrijwel het totale bomenbestand geinventariseerd en geinspecteerd (VTA). Uiteindelijk zijn bijna 19.000 bomen opgenomen. Door uitvoering van deze gebiedsdekkende nulmeting is aan de wettelijke zorgplicht voldaan en beschikt de beheerder weer over actuele (beheer)gegevens. Deze gegevens worden gebruikt als input voor het opstellen van onderhoudsbestekken en een doorvertaling naar gemeentelijk bomenbeleid.

Bodemgasmeting

Gemeente Duiven

Boomtechnisch onderzoek 2 zomereiken

n opdracht van gemeente Duiven is boomtechnisch (groeiplaats)onderzoek uitgevoerd bij twee zomereiken.
De aanleiding tot dit onderzoek is het feit dat deze bomen een zeer plotselinge terugval in conditie vertonen. Doel van het onderzoek is de opdrachtgever te informeren over de huidige groeiplaatsomstandigheden en de mogelijke oorzaak van de sterk verminderde conditie waarin de bomen verkeren.

P1030411

Putten

Nader onderzoek tamme kastanje  

In opdracht van de Graaf Boomverzorging uit Nunspeet, heeft Treevision nader onderzoek uitgevoerd bij een tamme kastanje in een particuliere tuin in Putten.
Tijdens een visuele inspectie bleek de stamvoet plaatselijk rot en gedeeltelijk hol te zijn. 
Aan ons de vraag om de mate van aantasting vast te stellen en te beoordelen in hoeverre er sprake bleek van een potentieel veiligheidsrisico. Uit het onderzoek is gebleken dat de boom stabiel, breukvast en na verwijdering van het aanwezige dode hout veilig is te handhaven. Geadviseerd is om de boom uiterlijk in 2014 opnieuw te (laten) onderzoeken.

P1030449

Gemeente Leusden

Groeiplaatsonderzoek Roo van Alderwereltlaan

In opdracht van gemeente Leusden heeft Treevision een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd op de Roo van Alderwereltlaan in Leusden-Zuid.
Aanleiding hiertoe vormde de planvorming rond een voorgenomen wegreconstructie, waarin onder meer werd voorzien in de aanplant van 28 zomereiken. 
Op grond van de onderzoeksresultaten hebben wij, rekening houdend met de toekomstige ondergrondse groeiruimte en de plantafstand, advies uitgebracht t.a.v. de gewenste groeiplaatsinrichting, de daartoe te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten.

P1020274

Gemeente Leusden

Bomen Effect Analayse monumentale paardenkastanje

In opdracht van gemeente Leusden heeft Treevision een BEA uitgevoerd bij een monumentale paardenkastanje in Achterveld. 
Vanwege voorgenomen woningrenovatie, aan ons het verzoek om de gevolgen in kaart te brengen en eventuele boombeschermende maatregelen te adviseren.   
Uit onderzoek bleek de fundering over de volle breedte te zijn gepenetreerd door (stabiliteits)wortels. De noodzakelijke renovatie hiervan zou onherroepelijk hebben geleid tot een onoverkomelijke hoeveelheid wortelverlies en –schade.
Op basis van de reeds matige toekomstverwachting, de boom was aangetast door  kastanjebloedingsziekte, en de uitgevoerde effectanalyse bleek handhaving (of aanpassing van de plannen) helaas geen reële optie.