Uw bomen onze zorg

Veel bomenleed kan worden voorkomen door uw bomen structureel in de gaten te houden. Bomen floreren het beste bij goed toezicht. Als deskundig boomspecialist neemt Treevision u dit toezicht, maar ook de directievoering van uw bomenbestand uit handen.

Belang toezicht en directievoering

Openbare werken worden veelal in bestekvorm aanbesteed. In besteksvoorwaarden en aanvullende bepalingen is vastgelegd aan welke (kwaliteits)eisen en randvoorwaarden het werk moet voldoen. Steeds vaker worden expliciet  boombeschermende maatregelen geëist. Desondanks leidt (in)directe schade nog al eens tot (vervroegde) uitval van een of meerdere bomen. Dit kan voorkomen worden door goed toezicht te (laten) houden op uw bomenbestand.

Toezicht

U kunt veel onnodig ‘bomenleed’ voorkomen door ons in te schakelen als toezichthouder (bomenwacht). Als boomspecialist zien wij toe op de juiste naleving en uitvoering van de voorschriften. Door  knelpunten tijdig te signaleren en mee te denken over mogelijke oplossingen kunnen schades veelal worden voorkomen of beperkt.

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch verwijtbare schade ontstaan, dan kunnen wij door het uitvoeren van een schadetaxatie conform de methode-NVTB, bepalen welk schadebedrag kan worden geclaimd. 

Directievoering

Treevision kan naast het geven van boomtechnisch advies en het houden van toezicht ook de complete directievoering van een project namens en voor u verzorgen. Wij zijn bekend met de RAW-systematiek, ARW 2012 (voorheen ARW 2005) en de UAV 2012 (voorheen UAV 1989).

Als directie coördineren wij de belangen van de opdrachtgever, de hoofdaannemer en eventuele derden. Dit doen wij door, naast het houden van toezicht op naleving en uitvoering van het contract (bestek), te waken over het proces, de voortgang, kosten en kwaliteit.