Nader onderzoek

Een visuele boomveiligheidsbeoordeling (VTA-inspectie) kan aanleiding geven om te twijfelen aan de breukvastheid en/of stabiliteit van een boom. Nader onderzoek moet dan uitwijzen in hoeverre er sprake is van een potentieel veiligheidsrisico waardoor (letsel)schade kan ontstaan.

Zijn er twijfels over de breukvastheid, dan moet worden bepaald of de boom ter plaatse over voldoende gezond en sterk hout beschikt, de zogenaamde restwanddikte. Dit kan worden bepaald door de inzet van respectievelijk een resistograaf [1] of een geluidstomograaf [2] (arbotom of picus).

Bestaan er twijfels over de stabiliteit van de boom en kunnen de potentiële risico’s niet worden beoordeeld aan de hand van gedeeltelijk vrijgraven van de wortelkluit, dan kan de boom worden onderzocht met behulp van een windworpsimulator [3] (trekproef).

Wanneer gerichte beheermaatregelen in het kader van de openbare veiligheid gewenst cq. noodzakelijk blijken te zijn, zullen wij u hierover nader adviseren.

 


 

1] Een resistograaf meet de indringingsweerstand van het hout. Hard en gezond hout kent een hogere indringingsweerstand dan aangetast verrot hout. De meetgegevens zijn gekoppeld aan de indringingsdiepte en worden grafisch weergegeven op een wasstrookje.

[2] Een geluidstomograaf zendt een veelvoud aan geluidsgolven door het hout, welke worden opgevangen door sensoren die vooraf rondom de stam (of tak) zijn aangebracht. De verschillen in snelheid waarmee het geluid zich door de stam voortplant worden geregistreerd, zodat middels een grafische dwarsdoorsnede in kleurenbeeld zichtbaar is waar zich gezond en aangetast hout bevindt.

[3] Bij de trekproef wordt middels een in de kroon aangebrachte lierkabel een mechanische proefbelasting van maximaal circa 40% van de maximale windlast op de boom uitgeoefend. Een vooraf aangebrachte hellingshoekmeter meet zowel de doorbuiging van de stam als het overhellen van de gehele boom (wortelkluit) in vier richtingen. Door deze waarden te extrapoleren kan middels een risicoanalyse een uitspraak worden gedaan of de boom zijn stabiliteit voldoende beheerst en bij welke windbelasting de kans dat de boom in zijn geheel omwaait reëel aanwezig is.
 

Klik hier om terug te gaan naar Onderzoek & advies.